Kehtib alates 01.08.2023
LINK Company OÜ, registrikoodiga 11626694 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Gate7.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).
1.    E-POOD
1.1.    Gate7.ee e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
1.2.    Gate7.ee on Teenuse osutajale kuuluv registreeritud kaubamärk.
2.    ÜLDSÄTTED
2.1.    Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2.    Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
2.3.    Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.
3.    TOOTED JA OSTU SOORITAMINE
3.1.    E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
3.2.    Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult. Tagasimakse laekub kontole 2-5 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel pärast tellimuse esitamist. See sõltub pangast ja valitud makseviisist.
3.3.    Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.4.    E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
3.5.    Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.
3.6.    Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel, ettemaksu arve alusel.
3.7.    Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.8.    Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.
4.    HINNAD
4.1.    Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2.    Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
5.    TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED
5.1.    Tarneaeg alates tellimise hetkest on reeglina kuni 14 tööpäeva.
5.2.    Peale lepingu jõustumist toimetatakse kaubad tellitud aadressile vastavalt tellimistingimustele ning kliendiga eelnevalt kokkulepitud ajal.
5.3.    Kaubad toimetatakse tootelehel välja pakutud orienteeruva aja jooksul.
5.4.    Juhul kui Gate7.ee ei suuda kaupasid tarnida eelnevalt lubatud ajal Gate7.ee-st mitte olenevatel põhjustel (toode on ajutiselt laost otsas, hilineb tarnija põhjusel) informeerib Gate7.ee klienti esimesel võimalusel e-maili või telefoni teel 3 tööpäeva jooksul alates lepingu jõustumisest ning edastab uue tarneaja.
5.5.    Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.6.    Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. LINK Company OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.7.    Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@gate7.ee.
6.    LEPINGUST TAGANEMINE
6.1.    Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@gate7.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon, kontonumber).
6.2.    Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
6.3.    Teenuse osutaja kannab tasutud summa tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 21 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest.
6.4.    Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
7.    PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
7.1.    E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
7.2.    Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses pretensioonide käsitlemise korrale.
7.3.    LINK Company OÜ ei vastuta:
7.3.1.    Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
7.3.2.    Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
7.3.3.    Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
8.    ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
8.1.    Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
8.2.    Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
8.3.    Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet. Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.
8.4.    Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
8.5.    Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
8.6.    Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
8.7.    Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
8.8.    Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.9.    Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
8.10.    Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
8.11.    Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
9.    VASTUTUS
9.1.    Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
9.2.    Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
9.3.    Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
9.4.    Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.
10.    ERIMEELSUSED
10.1.    E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.
10.2.    Eesti Vabariigis on kohtuväliseks kohtuväline kaebusi lahendavaks organiks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Komisjonis on kaebuse läbivaatamine tasuta.
11.    KASUTAMISTINGIMUSED
11.1.    Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
11.2.    Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun E-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.