Kehtib alates 01.08.2023
1.    ÜLDTINGIMUSED
1.1.    Gate7.ee (LINK Company OÜ) vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.
1.2.    Ekspertiis - Gate7.ee hooldusosakonna poolt (mõnel juhul ka toote maaletoojafirma poolt) teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
1.3.    Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole Gate7.ee poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
1.4.    Garantii katab konstruktsiooni, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud.
1.5.    Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini.
1.6.    Garantiiremondi kestvuseks on tavaliselt 2-10 nädalat. Pika tarneajaga detailide tellimisel võib garantiiremondi aeg olla pikem. Esialgset tagasisidet garantiiremondi kohta anname esimesel võimalusel alates toote jõudmisest remonditöökotta.
1.7.    Palun säilitada tootepakendit ja kõiki ostu tõendavaid dokumente garantiiaja lõpuni juhuks, kui tootega peaks tekkima probleeme. Ümbervahetamine ning tagastamine on võimalik ainult täiskomplekti olemasolul.
1.8.    Müügigarantii ei laiene:
1.8.1.    diskettidele, CD/DVD plaatidele, pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, tarkvarale ja paigaldusmeediale;
1.8.2.    häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
1.8.3.    häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
1.8.4.    ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;
1.8.5.    tarkvara poolt põhjustatud vigadele;
1.8.6.    seadme puhastusele;
1.8.7.    seadme kasutamisel väljaõppeks;
1.8.8.    häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes. Siia alla kuuluvad ka kliendi või kolmandate isikute poolt ebakorrektselt käsitletud arvutiosad;
1.8.9.    häiretele seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);
1.8.10.    häiretele, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku);
1.8.11.    riketele toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;
1.8.12.    tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele;
1.8.13.    arvuti riketele, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;
1.8.14.    tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.
1.9.    LINK Company OÜ ei vastuta:
1.9.1.    remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest, samuti kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara.
1.9.2.    toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.
1.10.    Tootja/ müüja poolt kaubale antud garantiiaja vältel võib klient esitada LINK Company OÜ-le pretensiooni kauba sihtotstarbelist kasutamist või säilitamist takistavate asjaolude kohta, mis on põhjustatud kauba kvaliteedi puudustest. Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
1.11.    Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta.
1.12.    Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui LINK Company OÜ tõestab, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül.
1.13.    LINK Company OÜ on kohustatud asjal esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks kliendi nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi. Kui ekspertiisis selgub, et detail on korras või defekt ei kuulu garantii alla, siis maksab ekspertiisikulud klient.
1.14.    Garantiihooldusesse põhjuseta toodud seadmetega seoses (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või viga ei tuvastata) tekkinud kulud katab ostja.
1.15.    Sellisel juhul on LINK Company OÜ-l õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta vastavalt kehtivale hinnakirjale.
2.    GARANTIIASENDUS
2.1.    Kui toote remontimine osutub võimatuks, või selle tootmine on lõpetatud, võtab LINK Company OÜ endale õiguse (kliendi nõusolekul) asendada toode samaväärsega.
2.2.    Garantiitähtajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii.
2.3.    Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
2.4.    Garantiiajal kõrvaldatakse seadmel esinevad tootjapoolsed vead garantiikorras kliendile tasuta. Kui viga hakkab korduma ega ole kõrvaldatav, siis seade asendatakse või hüvitatakse. Seadme garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ning selle aluseks on ostu-müügitšeki kuupäev. Kui seadme veatuvastamise käigus ilmneb, et rike on põhjustatud vedeliku- ja niiskuskahjustusest ja/või mehaanilisest vigastusest, kaotab tootja garantii kehtivuse ja edaspidi kuulub toode remontimisele üksnes tasulises korras.
2.5.    Kui kaubal ilmneb eelkirjeldatud puudus, edastatakse seade tootja poolt volitatud hooldusfirmasse. Kui seade on parandatav, esitatakse kliendile hinnapakkumine vea kõrvaldamiseks. Remonti alustatakse alles siis, kui klient on hinnapakkumisega nõustunud.
2.6.    Pane tähele, et LINK Company OÜ on üksnes tootja garantii vahendaja. See tähendab, et Meie ise ei remondi ühtegi telefoni, vaid telefon saadetakse alati tootja poolt volitatud hoolduskeskusesse. See tähendab ka seda, et remondi aega ei saa LINK Company OÜ kuidagi mõjutada, see sõltub hoolduskeskusest.
2.7.    Seadet saab remonti viia nii ametlikku hoolduskeskusesse kui ka LINK Company OÜ esindusse.
2.8.    Kui toote telefoni remonti LINK Company OÜ esindusse, siis on remondiaeg pikem. Garantiiremondi jaoks on kindlasti vaja ka ostuarvet.
2.9.    Seadme hooldusesse või remonti saatmisel teeb LINK Company OÜ koostööd ainult tootjate poolt volitatud hoolduskeskustega, kelle loetelu leiad “Hoolduskeskused” nimekirjas.
3.    TAGASTUSÕIGUS
3.1.    Gate7.ee e-poest ostetud toodetele kehtib 14 päeva jooksul tagastamisõigus. Tarbijal on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest ning kauba peab tarbija tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest.
3.2.    Toote tagastamiseks või väljavahetamiseks on vajalik tootega ostmisel kaasas olnud müügiarve.
3.3.    Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Gate7.ee e-poe aadressil info@gate7.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Samuti täpsustage oma e-kirjas järgmise info: tagastatav toode, originaalarve number ning tarbija arveldusarve kuhu raha tagasi kanda.
3.4.    Tagastatav toode ei tohi olla kahjustatud ning peab olema täiskomplektne ja originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
3.5.    14-päevane tagastusõigus ei kehti järgmiste kaupade/juhtude puhul:
3.5.1.    toode on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt;
3.5.2.    suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud;
3.5.3.    kinkekaardid
3.5.4.    ostjaks on juriidiline isik või firma;
3.5.5.    tagastamisele ei kuulu arvutimängud ja arvutitarkvara;
3.5.6.    suletud audio-, video- või andmekandjad, näiteks DVD-d, mille olete pärast kättesaamist avanud.
3.6.    Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
3.7.    Raha kanname tagasi Tarbija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest.
3.8.    Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud.
3.9.    Gate7.ee e-poel on õigus tagasi toodud toote hüvitise kulud kinni hoida ning tagastavast summast maha võtta.
3.10.    Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud LINK Company OÜ ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on LINK Company OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab LINK Company OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja LINK Company OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
4.    PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD
4.1.    Gate7.ee e-poest ostetud toodete puhul pretensiooni esitamise aeg on vähemalt 2 aastat alates kauba üleandmisest Tarbijale. Teatud toodetel võib olla tootjapoolne lisagarantii.
4.2.    Kui Gate7 on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Gate7 puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.
4.3.    Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
4.4.    Pretensiooni esitamise aluseks on seadme müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong kui see on tootja poolt nõutud.
4.5.    Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
4.6.    Gate7.ee ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
4.6.1.    toimingutest, mille tulemuseks on Kauba füüsilised, kosmeetilised või pindmised kahjustused või muutused või vedelkristallekraani kahjustused;
4.6.2.    kauba paigaldamine või kasutamine selle tavakasutusele või juhistele vastupidiselt;
4.6.3.    seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;
4.6.4.    normaalsest kulumisest;
4.6.5.    pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale;
4.6.6.    ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
4.6.7.    seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
4.6.8.    välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
4.6.9.    toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.
4.7.    Gate7.ee tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile. Ekspertiisi eest ei pea tasu maksma (va. juhtudel 5. punktist) eraklient esimese aasta jooksul alates ostu kuupäevast. Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
4.8.    Seadmele teostatud ekspertiisi eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Gate7.ee ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.
4.9.    Pretensiooni esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui toodet ei ole võimalik remontida ja viga on tekkinud tootja süül, siis toode vahetatakse vastavalt remondiaktile, mis väljastatakse tarbijale volitatud remondifirma poolt. Juhul, kui toode parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, tarbijal on õigus müügilepingust taganeda (nõuda raha tagastamist).
4.10.    Kui tarbija ei nõustu Gate7.ee seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:
4.10.1.    tegemist on puudusega
4.10.2.    puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
4.10.3.    Gate7.ee on puuduse eest vastutav.
4.11.    Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole.
4.12.    Esimese 12 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral peab eraklient tõendama seda, et:
4.12.1.    tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);
4.12.2.    puudus või selle põhjus ilmnes esimese 12 kuu jooksul.
4.13.    Juhul kui toode asendatakse teisega, kohaldatakse sellele tootele uus pretensiooni esitamise aeg. Juhul kui oli asendatud ainult üks komponent siis uus pretensiooni esitamise aeg kehtib ainult asendatud komponendile.
4.14.    Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb saata e-kiri meie klienditeenindusele info@gate7.ee
4.15.    Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on Tarbijal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.